Меню
Меню
  • Начало
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА 17 години пазаруваш практично

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА 17 години пазаруваш практично

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ 17 години – пазаруваш практично“ („Общи условия“)

     Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „17 години – пазаруваш практично“ („Играта“). С регистрация за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

 

     Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarketonline.bg/page/obshti-usloviya-na-tombolata-17-godini-pazaruvash-praktichno и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

     Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта, по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати съобщение на телефонния им номер като ги информира за съответните промени, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/obshti-usloviya-na-tombolata-17-godini-pazaruvash-praktichno и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА Играта „100 МАГАЗИНА С НИСКИ ЦЕНИ“

Чл. 1. „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД („Организатор“), ЕИК: 131324923, със седалище  и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igra@maximabulgaria.bg организира Игра „ 17 години – пазаруваш практично“.

 

РАЗДЕЛ 2: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

  1. Програмата се организира и провежда във всички магазини T MARKET на територията на Република България, както и в онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/).
  2. Играта се провежда в периода от 21.06.2022г. и продължава до 23:59ч. на 08.08.2022г. включително. Регистрирането за участие в Играта е възможно до 23:59ч. на 08.08.2022г. включително.

 

РАЗДЕЛ 3: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

2.2 Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 30 (тридесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки) като включи в покупката си поне един продукт, маркиран със специален символ на кампанията. Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната и следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от 30 (тридесет) лева.  

Чл. 2.2. Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

    2.3.  Продуктите маркирани със специален символ на кампанията ще бъдат ясно обозначени във физическите магазини Т-Маркет, в промоционалните брошури на Т-Маркет, както и на онлайн сайта https://tmarketonline.bg/ по следния начин:

 

2.4. Брошури и физически магазини – стоките, които участват в Играта ще бъдат маркирани със специален обозначителен символ в седмичната промоционална брошура, както и в месечната брошура на карта „Благодаря“ и ще бъдат актуализирани на седмична, съответно месечна база в зависимост от периода на промоционалната брошура. Стоките, участващи в Играта могат да бъдат намерени в съответните физически магазини на Т-Маркет. Актуалните брошури могат да бъдат намерени на следният линк: https://tmarket.bg/page/broshuri

2.6. Онлайн магазин – специалният обозначителен символ ще бъде обозначаван и в онлайн магазина на Организатора https://tmarketonline.bg/ върху съответните стоки, които участват в тази промоция и на свой ред ще бъдат актуализирани на седмична/месечна база.

 

РАЗДЕЛ 4: РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3.1. За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarketonline.bg/page/17-godini-pazaruvash-praktichno, като посочи телефонен номер, номер на касов бон и BN №. За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Чл. 3.2. Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Чл. 3.3. Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg като посочи номер на касов бон и BN №.

РАЗДЕЛ 5: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Чл. 4. В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА    НАГРАДИТЕ

Чл. 5.1. Награди: За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 17 (седемнадесет) броя ваучери за пазаруване в магазини Т-МАРКЕТ и T- MARKET online, на различна стойност както следва: един брой ваучер на стойност 500 (петстотин) лева; три броя ваучера всеки от тях на стойност 300 (триста) лева и тринадесет броя ваучера всеки от тях на стойност 100 (сто) лева. Всеки един от ваучерите е с включен ДДС.

Чл. 5.2.1. Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 09.08.2022г.

Чл. 5.2.2. В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри за участие в периода от 21.06.2022г.,  до 23:59ч. на 08.08.2022г. 

Чл.5.3. Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници до 3 (три) календарни дни след тегленето на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/17-godini-pazaruvash-praktichno, както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria.

Чл. 5.4. При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат  изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално обявеното.

Чл. 5.5. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено номер на касов бон и BN №.

Чл. 5.6 Eдин участник може да спечели една награда с една касова бележка, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта, ако е регистрирал и други касови бележки.

Чл. 5.7 Получаване на наградата: Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до посочен от участника адрес в рамките на 7 дни от обявяването на печелившите участници.

Чл. 5.8 Организатора чрез външна фирма - куриер ще потърси печелившия участник на посоченият от него адрес след предварителна уговорка за дата и час на получаване на наградата. Ако печелившият участник не може да бъде намерен на посоченият от него адрес в рамките на две посещения и след опит за свързване чрез телефонен номер, последният се дисквалифицира от участие в Играта и ще бъде заменен от друг участник, следвайки процедурата по теглене и обявяване на печелившите участници в Играта, описана в Раздел VI.

Чл. 5.9 Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 6. 1. Играта се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след 23:59 часа на 08.08.2022г., ще се считат за невалидни.

 Чл. 6.2. В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarketonline.bg/page/17-godini-pazaruvash-praktichno, или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgariа.

Чл. 6.3. Организаторът има право едностранно да дисквалифицира участници, които използват нерегламентирани методи и алгоритми, които им позволяват да се регистрират автоматично без човешка намеса и по този начин си осигуряват нерегламентирано предимство пред останалите участници.

 

РАЗДЕЛ 8: ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/uvedomlenie-za-poveritelnost-17-godini

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/obshti-usloviya-na-tombolata-17-godini-pazaruvash-praktichno

както и във физическите магазини на Т-Маркет.

 

Настоящите Общи условия са публикувани на 21.06.2022г.

Настоящите Общи условия са последно актуализирани на 21.06.2022г.

                         

Сравнение на продукти