Меню
Меню

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИН tmarketonline.bg

Настоящите Общи условия регламентират правилата за продажба на стоки от разстояние до краен КЛИЕНТ чрез онлайн магазин на „Максима България“ ЕООД - tmarketonline.bg. Приемането им от страна КЛИЕНТА е условие, за да може да бъде използвана онлайн платформата за поръчка на стоки и доставката им на адрес.

Поръчка на стоки от онлайн магазина могат да осъществяват както регистрирани, така и нерегистрирани в онлайн платформата клиенти.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия регламентират реда, по който ще се осъществяват продажби на стоки от разстояние от „Максима България“ ЕООД, ЕИК: 131324923, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦА“ на краен клиент, наричан по-долу за краткост „КЛИЕНТ".

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Задължителна информация, изисквана по чл. 4, ал. 1 от Закона за електронната търговия:

а) Наименование на юридическото лице – „Максима България“ ЕООД;

б) Седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2;

в) Координати за кореспонденция, въпроси и отправяне на жалби: адрес: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, имейл: tmarketonline@maximabulgaria.bg, телефонен номер: 0800 133 44;

г) „Максима България” ЕООД е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК: 131324923;

д) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG131324923;

е) Органи, упражняващи контрол върху дейността на ТЪРГОВЕЦА

*Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Tел.: 02/91-53-555; 02/91-53-519, факс: 02/91-53-525

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg.

 

*Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/933 0565, факс 02/9884218

Уеб сайт: www.kzp.bg

Телефон на потребителя: 0700 111 22.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА в tmarketonline.bg

Чл. 3. КЛИЕНТЪТ се регистрира на онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА, като създава свой личен профил. Регистрацията се осъществява през меню „Вход“ на онлайн магазина и избиране на бутон „ Създай нов профил“, като за целта КЛИЕНТЪТ въвежда задължително имейл адреса си и парола.

Чл. 3.1.1. Поръчка на стоки от онлайн магазин tmarketonline.bg могат да правят както регистрирани, така и нерегистрирани КЛИЕНТИ.

Чл. 3.1.2. За да бъде възможна регистрацията КЛИЕНТЪТ задължително трябва да се е запознал с настоящите Общи условия и да ги е приел и да се запознал с Уведомлението ни за поверителност. За целта преди приключване на регистрацията, КЛИЕНТЪТ трябва задължително да отбележи в определените за това места в регистрационната форма следния знак„√“, с който потвърждава, че е прочел настоящите Общи условия и ги приема, както и че се е запознал с Уведомлението за поверителност.

Чл. 3.1.3. След попълването на задължителните полета, КЛИЕНТЪТ може да завърши регистрацията като натисне бутон „РЕГИСТРАЦИЯ“.

С натискането на бутон „РЕГИСТРАЦИЯ“, КЛИЕНТЪТ  приема настоящите Общи условия и се съгласява, че поръчките от онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА ще бъдат регулирани от установените в тях правила.

Чл. 3.1.4. След въвеждането на необходимите данни за регистрация, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати на посочения от КЛИЕНТА имейл потвърждение за успешно завършена регистрация.

Чл. 3.1.5. По време на регистрацията си КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни.

Чл. 3.1.6. След регистрация, КЛИЕНТЪТ има възможност да влезе в личния си профил в  онлайн магазина tmarketonline.bg и през менюто „Профил“ да въведе своите данни за доставка – име и фамилия, адрес и телефон.

Чл. 3.2. Създаден потребителски профил в онлайн магазин tmarketonline.bg е собственост на лицето, което е собственик и на имейла, използван за достъп до съответния профил. При спор за собственост на личен профил, създаден в онлайн магазина, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да блокира съответния профил до разрешаване на спора между страните.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 4. Технически стъпки по сключване на договори от разстояние и тяхното правно значение

Чл. 4.1.1. КЛИЕНТЪТ сключва отделни договори за покупко-продажба за всички стоки, заявени с една поръчка, независимо, че те са избрани с еднократно изявление.

 Чл. 4.1.2. За да бъде възможно сключването на договор за покупко-продажба на стоки чрез tmarketonline.bg от регистриран КЛИЕНТ, той трябва да е влязъл в личния си профил, като използва актуалните си имейл и парола, които последно е въвел.

Чл. 4.1.3. Поръчки от онлайн магазин tmarketonline.bg може да извършва и нерегистриран КЛИЕНТ, който задължително трябва да се е запознал със и приел настоящите Общи условия и да се запознал с Уведомлението за поверителност преди да завърши поръчката си.  За целта преди приключване на поръчката, КЛИЕНТЪТ трябва задължително да отбележи в определените за това места следния знак„√“, с който потвърждава, че е прочел настоящите Общи условия и ги приема, както и че се е запознал с Уведомлението за поверителност.

Чл. 4.2. Поръчка за доставка на стоки се изпълнява от ТЪРГОВЕЦА, само когато адресът за доставка се намира в гр. София или в населените места извън гр. София, изрично посочени като възможни локации в онлайн платформата в менюто „ДОСТАВКА“. Търговецът си запазва правото да добавя и изключва населени места, до които ще доставя стоки, поръчани чрез онлайн магазина.

Чл. 4.3. КЛИЕНТЪТ има възможност да разгледа онлайн каталога на ТЪРГОВЕЦА и да избере от него стоки, които желае да закупи. Изборът на конкретен артикул се осъществява чрез натискане на бутон „КУПИ“, намиращ се в непосредствена близост до данните за него.

Чл. 4.4. Избраните от КЛИЕНТА артикули се събират в „количка“, която представлява списък на всички продукти, които той иска да закупи и да му бъдат доставени на адрес. КЛИЕНТЪТ има възможност по всяко време преди завършване на поръчката да коригира количеството на всеки избран артикул, да го премахне от списъка, както и да добави още стоки към количката.

Чл. 4.5. След приключване с избора на стоки, КЛИЕНТЪТ посочва данни за доставка на поръчката му.

Регистриран КЛИЕНТ има възможност да използва данните за доставка, които е въвел в профила си или да попълни име и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка, ако желае да използва различни данни от тези, които е въвел в личния си акаунт. Преди да завърши поръчката си КЛИЕНТЪТ избира предпочитания от него метод на плащане – наложен платеж в брой или наложен платеж с плащане чрез дебитна или кредитна карта на POS терминално устройство.

Нерегистриран КЛИЕНТ предоставя своите име и фамилия, адрес за доставка и телефон, както и предпочитания от него метод на плащане - наложен платеж в брой или наложен платеж с плащане чрез дебитна или кредитна карта на POS терминално устройство. За да бъде възможно да завърши поръчката си, нерегистрирания КЛИЕНТ е длъжен да се запознае с настоящите Общи условия и да ги приеме, както и да се запознае с Уведомлението за поверителност.

 Чл. 4.6. КЛИЕНТЪТ избира удобен за него ден и времеви интервал измежду обявените свободни такива, в които ТЪРГОВЕЦЪТ да му достави поръчаните стоки.

Чл. 4.7. Преди да финализира поръчката за покупка на стоки, КЛИЕНТЪТ има възможност да прегледа отново избраните от него артикули и тяхното количество, както и данните, които е посочил, съгласно чл. 4.5 и чл. 4.6 по-горе, и в случай че е допуснал технически грешки или е променил решението си, да извърши съответните корекции.

Чл. 4.8.1. Поради невъзможността предварително да бъде изчислено необходимото количество опаковъчни торбички, които ще бъдат използвани, в количката на КЛИЕНТА ще бъде включена една единствена торбичка, но в зависимост от вида на избраните от КЛИЕНТА стоки и от обема на поръчката, съгласно чл. 5.11.1 и чл. 5.11.2, е възможно ТЪРГОВЕЦЪТ да начисли допълнително опаковъчни торбички в общата сума при доставката на стоките. В количката и информацията, намираща се в непосредствена близост до нея е означена цената на 1 (един) брой торбичка.

Чл. 4.8.2. Стоки, теглото на които е означено със „средно тегло“  представляват предварително опаковани стоки с различен грамаж на всяка опаковка. Търговецът е посочил средното тегло на една опаковка и обичайния диапазон на теглото на такъв тип продукти. Цената, която ще бъде калкулирана при приключване на поръчката е изчислена на база средно тегло на продукта и цена на килограм. При доставка на стоката, КЛИЕНТЪТ ще заплати цена за точното тегло на опакования продукт.

Чл. 4.9. С натискане на бутона „ЗАВЪРШИ ПОРЪЧКАТА“ се счита, че КЛИЕНТЪТ прави изявление за сключване на отделни договори за покупка на всички стоки от количката и доставянето им на посочен от него адрес.

Чл. 4.10. (изменена на 14.05.2020г.) Когато КЛИЕНТЪТ не е завършил поръчката си до 60 (шестдесет) минути, ТЪРГОВЕЦЪТ ще му изпрати имейл, с който да го информира, че поръчката не е завършена. Когато в продължение на повече от 3 (три) дни КЛИЕНТЪТ не е завършил поръчката си и в количката му има избрани продукти, ТЪРГОВЕЦЪТ може да се свърже с него с цел да установи дали незавършването на поръчката не се дължи на технически проблем, както и да напомни на КЛИЕНТА, че в случай че завърши поръчката на избраните от него артикули, то дължимата от КЛИЕНТА сума ще бъде съобразена с цената на артикулите в деня на завършване на поръчката.

Чл. 4.11. След приключване на поръчката, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати имейл на КЛИЕНТА (регистриран или нерегистриран в онлайн магазина), с който да потвърди приемането ѝ.

Чл. 4.12. Регистриран КЛИЕНТ ще има достъп до сключените от него договори през меню „Профил“ , подменю „Поръчки“.

Нерегистриран КЛИЕНТ ще има достъп до информация за сключените от него договори единствено чрез получаване на потвърждение по имейл на направените от него поръчки и получените при доставката на стоките касови бележки. Нерегистриран КЛИЕНТ ще има възможност да получи в разумен срок информация за сключените от него договори, като направи писмено запитване на следния имейл адрес: tmarketonline@maximabulgaria.bg.

V. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл. 5.1. С получаването от КЛИЕНТА на потвърждение по имейл, че поръчката му е била приета от ТЪРГОВЕЦА се счита, че между Страните са възникнали толкова договори за покупко-продажба на стоки, колкото е и борят на стоките в съответната поръчка. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави избраните от КЛИЕНТА артикули на посочения от последния адрес и да му прехвърли собствеността върху тях, а КЛИЕНТЪТ се задължава да ги приеме и да заплати дължимата от него цена, както и възнаграждение за доставката.

Чл. 5.2. Цени

Чл. 5.2.1. Всички обявени цени  в онлайн магазин tmarketonline.bg са в български лева с включено ДДС.

Чл. 5.2.2. За стоките, които са предварително опаковани и са с различно тегло на всяка опаковка са обозначени средно тегло, цена за единица мярка (кг.) и цена на опаковка със средно тегло.

КЛИЕНТЪТ се съгласява, че пресните плодове и зеленчуци и стоките, които са предварително опаковани и са с различно тегло на всяка опаковка, могат да бъдат доставени при отклонение от +/- 20% (двадесет процента) от заявеното количество.

Когато в информацията към стоките, с различно тегло на опаковката, е посочен диапазон на теглото, КЛИЕНТЪТ се съгласява, че полученият от него артикул може да бъде с тегло на опаковката, съгласно посочения диапазон.

В посочените по-горе случаи КЛИЕНТЪТ се задължава да приеме поръчаните от него стоки.

 Чл. 5.2.3. Когато има разлика в обявените на онлайн магазина цена в деня на поръчката и цената в деня на доставката, валидна в отношенията между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА е тази цена, която е била посочена в онлайн магазина в деня, в който е направена поръчката.

Чл. 5.2.4. Всички промоционални цени са ясно обозначени, съгласно законовите изисквания, в търговското съобщение за всяка стока, включително и периодът, през който стоките ще се продават на промоционални цени. Обявените промоции и акции във физическите магазини за хранителни стоки Т-МАРКЕТ, не се прилагат за стоките, продавани чрез онлайн магазина.

Чл. 5.3.1. В профила на всяка една стока, предлагана за продажба на tmarketonline.bg са описани нейните основни характеристики, данни за производителя или вносителя, когато стоката е внос.

Чл. 5.3.2. Амбалаж, предназначен за повторна употреба, получен от стоки, закупени от онлайн магазина се връща от КЛИЕНТА и изкупува от ТЪРГОВЕЦА единствено във физически магазини ТМАРКЕТ на ТЪРГОВЕЦА, но не и чрез онлайн магазина.

Чл. 5.4. Задължително условие за сключване на договор/и за покупко-продажба и доставка на адрес е общата стойност на поръчаните от КЛИЕНТА стоки да бъде в размер минимум 30 (тридесет) лева.

Чл. 5.5.1. Когато КЛИЕНТЪТ е направил поръчка на стоки, която надвишава нуждите на едно домакинство, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже да изпълни поръчката.

Чл. 5.5.2. Със сключване на договор за продажба на пиво, вина и високоалкохолни напитки, КЛИЕНТЪТ декларира, че е навършил 18 години.

Чл. 5.6. Време за изпълнение на поръчката: КЛИЕНТЪТ може да избере ден и времеви интервал за доставка измежду обявените от ТЪРГОВЕЦА свободни такива, в които стоките могат да му бъдат доставени. На онлайн магазина се публикуват свободните дни и часови диапазони за доставка.

Чл. 5.7.1. Цената на куриерската услуга се определя в зависимост от мястото за доставка на стоките и е посочена в меню „ДОСТАВКА“ на онлайн магазина tmarketonline.bg.

Чл. 5.7.2. (отменена на 27.08.2020г.)

Чл.5.8. Ако КЛИЕНТЪТ не бъде открит на адреса в заявеното от него време за доставка, стоките могат да му бъдат доставени в удобен за него и за куриера по-късен час на същия ден или най-късно на следващия ден, след което ТЪРГОВЕЦЪТ има право да развали договора/ите за покупко-продажба на стоки.

Чл. 5.9. В случаите по чл. 5.8, когато КЛИЕНТЪТ избере стоките да му бъдат доставени на следващия ден, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за влошеното качество на пресни плодове и зеленчуци и други бързоразвалящи се продукти.

Чл. 5.10. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява, когато някой от поръчаните артикули не е наличен, останалите стоки от количката да му бъдат доставени от ТЪРГОВЕЦА. В тези случаи КЛИЕНТЪТ заплаща пълния размер на възнаграждението за куриерски услуги.

Чл. 5.11.1. В случай че поръчката на КЛИЕНТА се състои от пресни плодове и зеленчуци и охладени и замразени продукти, както и от такива, които не се съхраняват при специфични температурни условия, ТЪРГОВЕЦЪТ ще опакова стоките в отделни торбички в зависимост от приложимия спрямо стоките температурен режим за съхранение. В тези случаи КЛИЕНТЪТ заплаща стойността на всички торбички, необходими за опаковането.

Чл. 5.11.2. В случай че поръчката на КЛИЕНТА е обемна, тя ще бъде опакована в няколко торбички, стойността на които се заплаща.

Чл. 5.12.1.При получаването на стоките КЛИЕНТЪТ е длъжен да ги прегледа и в случай че констатира, че същите не съответстват на изискванията за качество, които обичайно се прилагат към съответните стоки, или че са му доставени непоръчани от него стоки, има възможност да направи незабавно възражения, като за целта вписва своите претенции в акт за несъответствие, който ще му бъде предоставен от куриера. В противен случай се смята, че стоките са били одобрени от КЛИЕНТА в съответствие с всички изисквания, освен ако не се касае за скрити недостатъци.

Чл. 5.12.2. Възраженията на КЛИЕНТА по отношение на определени стоки не засягат покупките на останалите стоки от поръчката и той е длъжен да ги приеме.

Чл. 5.13. КЛИЕНТЪТ заплаща стойността на доставените му стоки, възнаграждението за опаковане и куриерски услуги по заявения от него начин на плащане по време на поръчката.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ И ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ НА КЛИЕНТ, КОЙТО ИМА КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 6.1. Право на отказ

Чл.6.1.1. Правилата на този раздел се прилагат само за КЛИЕНТ, който има качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки чрез договор/и, сключен/и чрез онлайн магазина tmarketonline.bg, които стоки не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договора/и, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. В този раздел VI терминът КЛИЕНТ ще се използва за КЛИЕНТ, който има качеството потребител.

Чл. 6.1.2. КЛИЕНТЪТ има право на отказ от договор/и от разстояние по отношение на стока/и, закупена/и чрез онлайн магазина, освен в случаите, посочени в чл. 6.1.9.

Чл. 6.1.3. Когато това е приложимо КЛИЕНТЪТ може да упражни правото си на отказ в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на получаването на поръчката чрез попълване на формуляр за отказ – Приложение №1, неразделна част от настоящите Общи условия. Формулярът за отказ КЛИЕНТЪТ изпраща на следния имейл tmarketonline@maximabulgaria.bg. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати обратно на имейла на КЛИЕНТА потвърждение за получения отказ.

Чл. 6.1.4. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ от определни стоки, той трябва да ги предаде обратно на ТЪРГОВЕЦА без неоправдано забавяне в срок от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която е уведомил ТЪРГОВЕЦА, че упражнява правото си на отказ.

Чл. 6.1.5.(изменена на 27.08.2020) Когато упражнява правото си на отказ, ако мястото на доставка на Стоките е населено място на територията на Столична община, до което ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоки, КЛИЕНТЪТ трябва да върне стоките на адрес гр. София, бул. „Ген. Столетов“ №70. Когато упражнява правото си на отказ, ако мястото на доставка на Стоките е населено място на територията на община Пловдив, до което ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоки, КЛИЕНТЪТ трябва да върне стоките на адрес гр. Пловдив, ул. „Шипка“ №6. Всички разходи, свързани с връщането на стоките на ТЪРГОВЕЦА, са за сметка на КЛИЕНТА.

Чл. 6.1.6. Когато КЛИЕНТЪТ упражнява правото си на отказ от договор от разстояние по отношение на една стока, това не влече след себе си право на отказ по отношение и на останалите стоки от съответната поръчка.

Чл. 6.1.7. ТРЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови всички суми, получени от КЛИЕНТА, включително разходите за доставка (при условията на чл. 6.1.8.) без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КЛИЕНТА да се откаже от договора и след като получи стоките обратно от КЛИЕНТА или ако КЛИЕНТЪТ представи доказателство, че стоките са изпратени обратно по пощата, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 6.1.8. Когато КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ, ТЪРГОВЕЦЪТ ще му възстанови такава част от заплатените от него разходи за доставка на поръчката, която е съразмерна на цената на доставката на конкретната стока, за която се упражнява правото на отказ, като се вземе предвид стойността на общата поръчка и цената на доставката.

Чл. 6.1.9. КЛИЕНТЪТ няма право на отказ от договор от разстояние:

а) за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

б) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

в) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл. 6.2. Право на рекламация

Чл. 6.2.1. КЛИЕНТЪТ има право на рекламация за всяко несъответствие на конкретна стока с договора за продажба, когато след доставката са открити отклонения от изискванията за качество, които обичайно са приложими към стоки от такъв вид и които не са могли да се установят при първоначалния преглед на стоката по време на приемането ѝ.

Чл. 6.2.2. В зависимост от естеството на стоката, правото на рекламация може да бъде упражнено до 2 (две) години от датата на получаването ѝ, но не по-късно от 2 (два) месеца от установяване на несъответствието. Когато се касае за стока, обозначена с указание за срок на годност, рекламацията може да бъде предявена преди изтичане на последния ден на срока на годност.

Чл. 6.2.3. Правото на рекламация може да бъде упражнено през работно време във всеки един от търговските обекти магазини Т-Маркет, като КЛИЕНТЪТ задължително трябва да представи касова бележка, удостоверяваща закупуването на стоката, по отношение на която е предявена рекламацията.

Чл. 6.2.4. При предявяване на рекламацията КЛИЕНТЪТ има право да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт (когато това е приложимо) при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за зашита на потребителите.

Чл. 6.2.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има срок от 1 (един) месец за привеждане на стоката в съответствие с договора за продажба, след изтичане на който ако стоката не е приведена в съответствие с договора за продажба, КЛИЕНТЪТ има право да развали договора по отношение на съответната стока и да му бъде възстановена сумата, която е заплатил за нея.

Чл. 6.2.6. За всяка удовлетворена рекламация ТЪРГОВЕЦЪТ ще издаде на КЛИЕНТА акт за удовлетворена рекламация, в който ще бъде описан начинът на удовлетворяването ѝ.

Чл. 6.2.7. Упражняването на право на рекламация по отношение на определена стока от една поръчка, не води до упражняване на рекламация за всички стоки от съответната поръчка на КЛИЕНТА.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7.1. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ ще уведоми всеки регистриран КЛИЕНТ, като  му изпрати съобщение на регистрирания от него имейл в подходящ срок преди влизането в сила на промените.

Чл. 7.2. ТЪРГОВЕЦЪТ и КЛИЕНТЪТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо КЛИЕНТА след изричното му уведомяване от ТЪРГОВЕЦА и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 7.3. В случай че КЛИЕНТЪТ не приеме новите Общи условия, то след влизането им в сила, КЛИЕНТЪТ няма да има възможнст да сключва последващи договори за покупко-продажба на стоки чрез онлайн магазина, освен ако в последствие не приеме изрично новите Общи условия.

Чл. 7.4. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с изменението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на регистрираната електронната поща на КЛИЕНТА. Последният се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 8.1. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора/ите, ако то се дължи на непреодолима сила (форсмажор), за което Страните се уведомяват в подходящ срок.

Чл. 8.2. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за ограничения достъп до платформата от страна на КЛИЕНТА, когато това се дължи на непреодолима сила и не гарантира непрекъсната възможност за достъп на КЛИЕНТА до онлайн магазина.

Чл. 8.3. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, когато профилът на КЛИЕНТА е бил достъпен от трето лице по причина, за която отговаря КЛИЕНТЪТ, като например неполагане на дължимата грижа за ограничаване достъпа до потребителското име и паролата на КЛИЕНТА, доброволно предоставяне на трети лица на данните за достъп до профила, загуба на технически или физически носител, на който се съхраняват потребителското име и паролата и др. В тези случаи ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, когато данните на КЛИЕНТА, видими в личния му профил, са били достъпени от трети лица или когато ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчка, заявена от трети лица и не е имал информация, че профилът на КЛИЕНТА е управляван неправомерно.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 9. Обработване на лични данни – Получените лични данни по време на регистрацията на КЛИЕНТА на онлайн магазин tmarketonline.bg и допълнително предоставени от него по време на конкретна поръчка данни, както и информация за търговското му поведение, ТЪРГОВЕЦЪТ, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с политиките за поверителност на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ е оповестил на КЛИНЕТА цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на страницата на tmarketonline.bg и по точно: https://tmarketonline.bg/page/zashtita-na-lichnite-danni.

X. ДРУГИ

Чл. 10.1. В случай на противоречие на някоя от клаузите на Общите условия с индивидуалните договорености между КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА, съгласно сключен/и посредством онлайн магазин tmarketonline.bg договор/и, превес имат индивидуалните договорености.

Чл. 10.2. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна, това не влече недействителност на останалите клаузи от Общите условия.

Чл. 10.3. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

Чл. 10.4. След актуализация и промяна на Общите условия, ТЪРГОВЕЦЪТ посочва датата на влизане в сила на изменените Общи условия.

Чл. 10.5. (изменена на 27.08.2020г.) Настоящите Общи условия са изменени на 27.08.2020г.

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

 

Приложение № 1 към Общи условия на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за извършване на продажба на стоки чрез онлайн магазин tmarketonline.bg

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече на нашето Уведомление за поверителност, по-специално информация за Бисквитки

Настройки на бисквитките